WE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i WE mellan den person ( Medlemmen ) som är namngiven i avtalet. ( Medlemsavtalet ). Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande. I samband med att du godkänner dessa villkor, godkänner du även att WE behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som följer nedan. Vi äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar meddelas enligt nedan senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

2. Medlemskap i WE

2.1 Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som medlemmen har bundit sig för bindningstiden) och som likaledes anges i medlemsavtalet.

2.2 WE erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken Medlemsavtalet upphör utan uppsägning (kontantmedlemskap), eller för viss av WE erbjuden bindningstid efter vilken medlemskapet gäller tills vidare (autogiromedlemskap).

2.3 Årsmedlemskap förlängs automatiskt och faktureras enligt ord.pris.

3. Medlemsförmåner

3.1 WE kan inte alltid garantera plats i av Medlemmen vald träningsaktivitet som genomförs grupp, med särskild träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

4. Medlemmens ansvar

4.1 Medlemmen förbinder sig att alltid registrera sin träning vid WE reception innan träning med hjälp av sitt medlemsband.

4.2 Att ta del av och följa WEs riktlinjer gällande säkerhets- och ordningsregler.

4.3 Att följa anvisningar som ges av personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.

4.4 Att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i WE-lokaler.

4.5 Att snarast informera WE om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån. WE återbetalar inte i efterhand.

5. Medlemsbandet

5.1 Medlemsbandet är WEs egendom och disponeras av Medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemsbandet att inte låna ut eller överlåta det till annan person. Att snarast anmäla förlust.

6. WEs ansvar

6.1 WE ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför WEs kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand, vatten eller annan större skada på WEs lokal, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

7. Avgifter och betalning

7.1 Om autogirodragningar ej kan genomföras den avsatta dagen kommer en faktura med påminnelsekostnad att skickas ut, enligt för tiden gällande prislista.

7.2 Om påminnelsefakturor ej betalas i tid kommer ärendet att gå vidare till inkasso.

8. Autogiroavslut
Vid avslut gäller 30 dagars uppsägning efter bindningstiden går ut. Avslut sker via mail.

9. GDPR

9.1 Vid ingående avtal mellan medlem och WE godkänner medlem lagring av personuppgifter och data enligt gällande GDPR-lag. Se www.wehalsa.se för fullständig GDPR-policy.